دریافت و پرتاپ 

ایستگاه دریافت و پرتاب جایگاهی ویژه دارد. این ایستگاه نه تنها سرگرم‌کننده است، بلکه نقشی کلیدی در تقویت مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان ایفا می‌کند.