ایستگاه مهارتهای ظریف حرکتی

ایستگاه مهارت های ظریف

این ایستگاه در میان ایستگاههای مجموعه جزو پر طرفدار ترین آنهاست.

مهارتهای حرکتی ظریف (خلاقیت ) شامل انواع ماز ,  دوز , لگو و پازل و تمرینات متنوع دست ورزی می باشد.(در کنار مربی)