یاد دادن مهارت های زندگی مثل یک خانواده متعهد

در کلوپ کوچولوها ابدا تفکر مجموعه بر این منوال نبوده که کودک فقط آموزش های تک بعدی متناسب با یک کلاس ثبت نام شده را بگیرد. در همه کلاسها و دوره ها ؛مربیان مجموعه و بقیه کارکنان مثل یک خانواده با کودک همراهی میشوند و برای رسیدن به اهداف روانشناختی ،همه مجموعه تجهیز شده.به عبارتی […]