محیط سالم باشگاه

کلیه مربیان و کادر رسمی باشگاه و حتی مربیان موقت و کارکنان دارای سلامت ذهنی بوده و جو بسیار مناسبی در باشگاه کودک ( کلوپ کوچولوها) برقرار است. ضمنا مدیریت باشگاه شدیدا این مسائل را بررسی مینماید تا شما با خیال راحت کودک خود را به باشگاه بسپارید. محیط خوب باشگاه کودک باید موارد زیر […]