سرگرمی های حرکتی دورهمی

حتی اگرکودک شما صرفا برای سرگرمی وارد کلوپ کوچولوها میشود، مطمئنا ضمن اینکه بیشتر از همه جا به او خوش خواهد گذشت، حتما مهارتهای زندکی و جسم او نیز رشد خواهد کرد. بازی‌های حرکتی و فیزیکی به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که در آن‌ها از حرکات بدنی بسیاری استفاده می‌شود، کودکان می‌توانند انرژی‌های خود را طی […]