حفظ جذابیت بازی با تغییر هفتگی بازیها برای مشتریان ثابت

کلیه مربیان باشگاه با نظارت مستقیم مدیریت،دائما در حال طراحی بازیهای جدید هستند تا بازیها برای کودکامن همیشه جذاب بوده و از لحاظ افزایش آمادگی جسمانی نیز باعث ارتقای سطح توان کودک میشود. تمام تمارین (بازیها) از پیش متناسب با سن کودک طراحی میشوند و طرح درس نویسی ،یکی از ارکان لاینفک تمارین است.یکی از […]