ایمنی کافی و امکانات باکیفیت

تجهیزات و زیر ساختهای باشگاه کودک ما بسیار با کیفیت هستنذد.ابعاد و سایز تاتامی،ضخامت و جنس و تعداد فوم های روی دیوار بسیار با استحکام و ایمن است. در تریای مجموعه مربیان با آرامش کافی برای کودکان شما وقت گذاشته و به انها تغدیه و نوشیدنی ای که به همرا دارند را میدهند. در اینجا […]