اخذ نمایندگی

با داشتن ملک مناسب یا سرمایه لازم میتوانید پس از تماس با باشگاه و ارایه مدارک تحصیلی و سوابق درخشان مدیریتی یا آموزشی، درخواست جلسه نموده، پیشنهاد خود را با مدیریت باشگاه مطرح فرمایید. کلوپ کوچولوها همواره تمایل خود را برای گسترش کار و افزایش شعبات، اعلام نموده است.