سانس آزاد

?سانس آزاد مجموعه کلوپ کوچولوها⛹🏊 🌱شامل مهارتهای حرکتی و خلاقیت شامل 7 ایستگاه اص لی میباشد.تفاوت آن با ثبت نام بصورت طرح تخفیف دار (پکج) فقط در قیمت آن میباشد.در واقع وقتی شما طرخ ثبت نام میکنید،در واقع تخفیف میگیرید. این قضیه دقیقا همانندبسته های تخفیفی اینترنت همراه میباشد. تمرین و بازی حرکتی در همه […]