در تکنیکهای نقاشی روش های مختلف بازی با رنگ معرفی می شود و همچنین بسیاری از وسایل ساده که می توان با آنها نقاشی کشید. کودک هنگام نقاشی با اشیای مختلف خلاقیتش شکوفا می گردد و از بازی با رنگ لذت برد. از آنجاییکه فعالیت هنری کودکان نیازمند ریخت و پاش است و محدودیت مانع از پرورش خلاقیت میگردد پس هنگام کار محیط مناسبی را برای کودک فراهم کنید تا آزادانه از انجام کارهای هنری لذت ببرد.