کلیه مربیان باشگاه با نظارت مستقیم مدیریت،دائما در حال طراحی بازیهای جدید هستند تا بازیها برای کودکامن همیشه جذاب بوده و از لحاظ افزایش آمادگی جسمانی نیز باعث ارتقای سطح توان کودک میشود.

تمام تمارین (بازیها) از پیش متناسب با سن کودک طراحی میشوند و طرح درس نویسی ،یکی از ارکان لاینفک تمارین است.یکی از علل کیفیت بالای تمارین باشگاه ما همین موضوع است.

بسیاری از تمارین به صورت هفتگی و بخشی ماهانه و بخشی به صورت فصلی تغییر میکنند.

آب بازی