چرا کلوپ کوچولوها:
1⃣ تکمیل بودن بازیها: هر چه برای آموزش غیر مستقیم به کودک خود میخواهید،اینجا هست
.
2⃣ تنوع: بازیهای مجموعه ، هر ماه در حال تغییرند.ما متناسب با سن و روحیه کودک،بازی طراحی میکنیم و خوب اجرا میکنیم.
مثلا از اول مهرماه ، کلیه بازیهای مجموعه تغییر کرد

3⃣ پرسنل : آموزش پیوسته، به همه پرسنل انجام میشود تا بهترینها برای کودکتان انجام شود

4⃣ نظافت : هر روز حدود دو ساعت یا بیشتر، صرف نظافت باشگاه میشود

5⃣رعایت نکات روانشناسی کودک: مربیان مجموعه، روحیه هر کودک را در نظر میگیرند و با او رفتار متناسب را انجام میدهند
.
6⃣ احساس مسئولیت: همه تلاش میکنند، تا برای کودک شما بهترین باشند

7⃣ مدیریت : نظارت و پاسخگویی در زمانهای حداکثری توسط مدیریت مجموعه
.
8⃣ مشتری مداری: مشتریان راضی، باعث برکت اند آنها را گرامی میداریم
.
9⃣ انتقاد پذیری: هیچ کاملی جز خدا وجود ندارد، پس هر روز با توکل بر خالق هستی ، تلاش بر مطالعه و بهتر شدن و استفاده از نظرات مشتریان داریم.
.
✔🔟 سطح بالای فرهنگی مشتریان:به دلیل جدید بودن این سیستم، بیشترمراجعین مجموعه از با فرهنگ ترین اقشار جامعه هستند.

🏃کلوپ کوچولوها⛹🏊 🌱
✔ کاملترین باشگاه تخصصی کودک در اصفهان