محیط سالم باشگاه

کلیه مربیان و کادر رسمی باشگاه و حتی مربیان موقت و کارکنان دارای سلامت ذهنی بوده و جو بسیار مناسبی در باشگاه کودک ( کلوپ کوچولوها) برقرار است.

ضمنا مدیریت باشگاه شدیدا این مسائل را بررسی مینماید تا شما با خیال راحت کودک خود را به باشگاه بسپارید.